Nummer 126


Nieuws uit het derde gewest en zijn riante omgeving | april 2007


(Euro-)Brussel-kroniek (Bernard Daelemans)<< Nummer 126

VRT organiseert 11 juliviering in Antwerpen

De VRT zal op 11 juli niet meer, zoals de afgelopen jaren, een rechtstreekse uitzending verzorgen van de 'Gulden Ontsporing' vanop de Grote Markt in Brussel, de officiële viering van onze nationale feestdag die door de Vlaamse Gemeenschap bekostigd wordt. De officiële zender van de Vlaamse Gemeenschap zorgt eigenmachtig voor een tegenprogrammatie in Antwerpen, waar ze een speciale editie zal verzorgen van het programma 'Ieder zijn één' (een Vlaams liedjesprogramma).

Vlaams minister voor Brusselse aangelegenheden Bert Anciaux is verbolgen over deze beslissing. Hij erkent de programmatie-autonomie van de VRT, maar betreurt dat de openbare omroep hiermee het signaal versterkt dat Vlaanderen Brussel wil loslaten. (Volgens een opiniepeiling van La Libre Belgique zouden bijna 70% van de Vlamingen Antwerpen boven Brussel verkiezen als hoofdstad). Anciaux zal zijn collega Bourgeois (mediaminister) aanspreken. De minister oppert dat in de gegeven omstandigheden voor de 11-juliviering in Brussel een samenwerkingsverband met 'andere zenders' (lees: VTM) zou nagestreefd worden.

Taalrapport 2005 eindelijk vrijgegeven

Brussels minister-president Charles Picqué (PS) heeft na veel dralen eindelijk het taalrapport 2005 vrijgegeven. Hij was hierover half februari door Walter Vandenbossche (CD&V) geïnterpelleerd. Het taalrapport 2006 is nog niet vrijgegeven. De taalrapporten worden opgesteld door de vice-gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Hugo Nys. Diens voornaamste taak is het om na te gaan of de taalvereisten die gelden jegens personeelsleden van de 19 Brusselse gemeenten en OCMW's voldaan zijn. Zoniet kan hij overgaan tot schorsing van de betrokken personeelsleden. Deze administratieve schorsingen blijven echter zonder gevolg zolang Charles Picqué als voogdijminister de zaken blauw-blauw laat. (Voor de OCMW-personeelsleden zijn de collegeleden Guy Vanhengel en Didier Gosuin bevoegd).

De cijfers zijn weer indrukwekkend. Slechts iets meer dan een kwart (624) van alle 2.339 aanstellingen van 2005 bij Brusselse gemeenten en OCMW's waren op taalvlak in orde. De vice-gouverneur schorste bij de 19 gemeenten 619 van de 1.357 personeelsleden. (In 213 dossiers werd niet opgetreden hoewel ook daar de taalvereiste niet vervuld was). Minister-president Charles Picqué heeft uiteindelijk maar zes vernietigingen uitgesproken. Bij de OCMW's is het als vanouds nog erger gesteld: hier werden 883 schorsingen uitgesproken op een totaal van 982 personeelsdossiers. Dus 89,9% van het in 2005 aangeworven personeel is niet tweetalig. Hier werd slechts één aanstelling ook daadwerkelijk vernietigd.

Uitgesplitste cijfers maken duidelijk dat slechts een goede 10% van de Franstaligen en een goede 40% van de Nederlandstaligen hun taalbrevet op zak hebben.

In al deze cijfers zijn de gegevens over de Brusselse openbare ziekenhuizen niet eens vervat. Ook op deze ziekenhuizen is de tweetaligheidverplichting van kracht, maar door een slinkse zet, is men bij de fusieoperatie van deze zogenaamde IRIS-ziekenhuizen in de wetgeving 'vergeten' te bevestigen dat de vice-gouverneur ook hier het toezicht zou moeten blijven uitoefenen. Of de vice-gouverneur vele pogingen gedaan heeft om zijn prerogatieven hier alsnog uit te oefenen is ons niet bekend, maar zou ons nogal verbazen: het heeft zeven jaar geduurd eer het bekend raakte dat de cijfers met betrekking tot de voormalige OCMW-ziekenhuizen niet meer in zijn verslag opgenomen waren.

Van zijn kant heeft de Raad van State afgelopen zomer in een arrest nog bevestigd dat alle gemeentelijke en OCMW-personeelsleden voor hun aanstelling in het bezit moeten zijn van het SELOR-taalattest.

Op verzoek van Vlaams minister Anciaux heeft de Vlaamse regering deze zaak nu aanhangig gemaakt bij het overlegcomité tussen de deelstaten en de federale overheid. Premier Verhofstadt heeft er 'acte van genomen'. Picqué en Di Rupo zijn furieus en vinden dat Vlaanderen zich niet met Brussel moet moeien. Guy Vanhengel jammert dat er geen tweetaligen te vinden zijn. Walter Vandenbossche stelt vast dat de politieke overheden door hun handelwijze aan de betrokkenen te kennen geven dat het taalbrevet eigenlijk niet nodig is, zodat ze er ook het nut niet van inzien zich in te spannen om de andere taal onder de knie te krijgen.

Olivier Maingain beledigt De Smul

Op de gemeenteraadszitting van 27 maart heeft burgemeester Maingain van Sint-Lambrechts-Woluwe op bijzonder hatelijke wijze uitgevaren naar het populaire CD&V-raadslid Georges De Smul. Die had zich laten verontschuldigen wegens een reis naar Zuid-Afrika waar zijn dochter humanitair werk verricht (opvang van wezen). Maar Maingain deelde de gemeenteraad mee: "CD&V'er De Smul is zijn kameraden van de Apartheid in Zuid-Afrika gaan vervoegen." Deze groteske bewering verwekte heel wat tumult in de gemeenteraad. Georges De Smul is een zeer Vlaamsvoelende man, en al vele jarenlang een actief gemeenteraadslid in Woluwe. Hij is erg sociaal ingesteld en liep o.a. al tientallen marathons voor het goede doel (meestal met Artsen zonder Grenzen). Zowel Franstalige als Nederlandstalige oppositieleden vorderden een schorsing van de zitting en eisten dat Maingain zijn woorden zou terugtrekken, hetgeen hij weigerde. De Smul was vanzelfsprekend zelf niet aanwezig om de arrogante burgemeester van repliek te dienen.

Olivier Maingain voert MR-lijst aan in Brussel-Halle-Vilvoorde

Terwijl de MR-tenoren Louis Michel, Eurocommissaris-met-electorale-loopbaanonderbreking; en kandidaat-premier Didier Reynders volop forum krijgen van de Vlaamse pers om hun bijzondere welwillendheid jegens Vlaanderen ten toon te spreiden en hun beste Nederlands bovenhalen om de Vlaamse opinie zand in de ogen te strooien, heeft hun partij beslist om de reeds genoemde hatelijke FDF'er Olivier Maingain de eerste plaats te geven voor hun lijst in Brussel-Halle-Vilvoorde. Dit is niet meer of niet minder dan een oorlogsverklaring.

Provinciegouverneur drukt ongrondwettige verkiezingen door

Op 5 april hadden de gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde de kieslijsten moeten samenstellen met het oog op voorbereiding van de federale verkiezingen. Uit onvrede over de niet-splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde weigerden niet minder dan 25 Vlaamse gemeenten uit de regio om dit te doen. Ze roepen het arrest in van het Arbitragehof, dat duidelijk gesteld heeft dat de huidige administratieve toestand ongrondwettig is. De minister van binnenlandse zaken, Patrick Dewael (Open-vld) stelde in de Kamer dat hij er alles aan zal doen om de verkiezingen te organiseren, ondanks de weigering van de betrokken gemeentebesturen. Volgens Dewael zou gouverneur Lode De Witte (SP.A) 'in zijn hoedanigheid van regeringscommissaris' rechtstreeks aan de gemeentesecretarissen de opdracht kunnen geven om de kiezerslijsten op te stellen. De gouverneur schijnt dat te beamen. Maar is hij wel bevoegd om op last van Dewael te handelen? Kan hij dat doen zonder een expliciete opdracht van de Vlaamse regering, die de voogdij over de gemeenten waarneemt (bevoegdheid van minister Marino Keulen (Open-vld)? En staat de Vlaamse regering eensgezind achter het voornemen van gouverneur De Witte om hier op te treden? Wellicht zullen deze vragen in de komende dagen beantwoord kunnen worden. Of hullen de betrokkenen zich liever in een waas van onduidelijkheid? We zijn benieuwd het antwoord op deze vragen in de volgende dagen te vernemen.

FN-priester krijgt warm portret in De Morgen

Even fronsen bij het lezen van een 'human interest' reportage over E.H. Christain Haudegand in De Morgen naar aanleiding van de sluiting van de kapel in metrostation Madou. De hoogbejaarde priester, steeds traditioneel gekleed in zwart pak en witte boord, huurde al bijna veertig jaar een ruimte in dat metrostation, die hij inrichtte als Sint-Ritakapel, (naar de patroonheilige van de hopeloze gevallen) en waar altijd wel wat begankenis was, en een divers publiek gaande van verloren gelopen forenzen tot imposante Afrikaanse dames. Een curiosum waar men persgewijs al eens bij stil pleegt te staan, vooral nu de huurovereenkomst afloopt en niet meer verlengd wordt. De De Morgen-redacteur heeft wellicht over het hoofd gezien dat priester-arbeider Haudegand, die zich op zijn manier bekreunt over de armsten in de samenleving, van 1994 tot 2000 ook zetelde in de Brusselse gemeenteraad namens het Front National, en ook nadien bij elke verkiezing bij een van de FN-scheurfracties kandidaat was, de laatste keer voor 'Force Nationale', een partij die in de senaat vertegenwoordigd wordt door 'president' Francis Detraux. Mét deze wetenschap zou het warme portret dat De Morgen ophangt van deze opmerkelijke figuur er ongetwijfeld enigszins anders uitgezien hebben.

Errata

In de bijdrage die in deze rubriek vorige maand verscheen over de Brusselse onderwijsproblematiek naar aanleiding van de plotselinge sluiting van het Heilig Hartcollege slopen een aantal onnauwkeurigheden die we hier willen rechtzetten.

1. We schreven dat Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke de leerplicht wil uitbreiden tot de derde kleuterklas, hetgeen een federale bevoegdheid is. Dat klopt niet helemaal: de minister wil een aantal voorwaarden opleggen voor de toegang tot de basisschool: alleen de kinderen die de laatste kleuterklas in het Nederlands gevolgd hebben zouden zich in een Nederlandstalige basisschool kunnen inschrijven. Dat is strikt gezien geen verlenging van de leerplicht (maar het komt wel op hetzelfde neer) en valt dus volgens hem volkomen binnen de Vlaamse bevoegdheden. Er hoeft dus ook niet over onderhandeld te worden met de Franse Gemeenschap. Deze maatregel kan onmiddellijk uitgevoerd worden.

2. Vlaams parlementslid Greet Van Linter (VB) wijst erop dat het Vlaams Belang wel degelijk reeds geruime tijd de idee van taalbadklassen naar voren schuift in het onderwijsdebat, om anderstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel op te vangen.

3. We schreven bij vergissing dat in Brussel een aantal projecten van bicultureel onderwijs lopen, met name Spaans-Nederlandse, Spaans-Italiaanse en Spaans-Turkse klasjes. Dat moet natuurlijk zijn: Nederlands-Spaanse, Nederlands-Italiaanse en Nederlands-Turkse klasjes. Het gaat om iets meer dan vijfhonderd leerlingen. Niet iedereen is van mening dat dit bicultureel onderwijs een onverdeeld succes is.