Nummer 29


Nieuws uit het derde gewest en zijn riante omgeving | september 1997


(Euro-)Brussel-kroniek (Bernard Daelemans)<< Nummer 29

Rechters tegen de toepassing van de wet!

De minister-van-justitie-voor-één-legislatuur-en-would-be-toekomstige-premier-van-federaal-België Stefaan De Clerck heeft van zijn Franstalige voorgangers (Moureaux, Gol en Wathelet) niet alleen in algemeen-bestuurlijke termen een totaal verkommerd departement overgenomen, ook een jarenlange scheeftrekking op communautair vlak maakte deel uit van de erfenis.

De taalwet van 1935 voorziet namelijk dat het tweetalige gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zowel het tweetalige Brussel-19 als het eentalige Halle-Vilvoorde van rechtsbedeling voorziet. Daarom is een vrij ingewikkelde regeling uitgewerkt die bepaalt dat minstens 1/3 van de magistraten Nederlandstalig is, minstens 1/3 Franstalig, en minstens 2/3 bovendien uitstekend tweetalig.

De Franstalige voorgangers van De Clerck zorgden ervoor dat de wettelijk vastgelegde tweetaligheidsvereiste niet meespeelde bij de aanstelling van rechters zodat er nu slechts 34 tweetaligen zijn in plaats van 56 bij de rechtbank van eerste aanleg, en slechts 11 in plaats van 54 bij het parket. Ook bij het overige personeel van de griffie is het huilen met de pet op, zodat de rechtsbedeling in het Nederlands in het gedrang komt, en de werking van het gerecht in het algemeen met betrekking tot het eentalige Halle-Vilvoorde te wensen over laat.

Minister De Clerck werd door de Raad van State in twee arresten verplicht hierin op te treden. Vandaar zijn weige-ring nog langer voorgedragen eentaligen aan te stellen. Dit had echter een protest tot gevolg van Franstalige magistraten. This must be Belgium: rechters die opkomen tegen de toepassing van de wet.

VB'er Bart Laeremans bond de kat de bel aan in het Federaal parlement, om te weten te komen of de door De Clerck ingevoerde "begeleiding" voor het taalexamen (tien dagen stoomcursus bij Berlitz) inderdaad neerkomt op een soort veredelde doorgestoken kaart. (Laeremans kon het daarbij niet nalaten een nogal misplaatste en niet ter zake doende opmerking te maken over de noodzaak om "de vreemdelingen veel sneller uit het land te zetten".)

Tijdens het commissiedebat verweten alle Franstalige partijen De Clerck zijn "legalistische houding", die de "continuïteit van de dienst" in het gedrang brengt. Als er niet voldoende tweetaligen gevonden kunnen worden, "dan moet de wet maar veranderen!", aldus bijvoorbeeld Nathalie de 't Serclaes (PSC). Ook Vincent Decroly, die het standpunt van de Agalev-Ecolo-fractie verdedigde, meende dat "tweetaligheid geen absolute maatstaf" kan zijn.

De Nederlandstalige interpellanten waren verdeeld: Simonne Creyf (CVP) verwees, om de houding van De Clerck te verdedigen, naar het "taalhoffelijkheidsakkoord" in het Brussels Gewest. Robert Delathouwer (SP) legde de vinger op de wonde door de algemene onwil van Franstaligen met betrekking tot het Nederlands te hekelen: "Ik heb nog nooit een Franstalige politicus expliciet horen pleiten voor tweetaligheid in Brussel en voor een beter onderwijs van de tweede landstaal. Dat is de kern van het probleem. Ik ben het beu dat er altijd aanpassingen moeten worden doorgevoerd op vraag van de Franstaligen. Het algemene taalexamen wordt voor vele contractuelen, politieagenten en verpleegsters steeds meer specifiek aan de functie aangepast "omdat het anders te moeilijk is". Bij de magistraten is er een specifiek examen, en dat wil men nu omwille van de moeilijkheidsgraad algemener maken. Dat is een contradictie." Het socialistisch kamerlid weigerde echter de noodzakelijke conclusies te trekken die Laeremans en Bourgeois (VU) naar voor schoven: de splitsing van het parket in twee unicommunautaire instellingen.

Dat laatste is ook het standpunt van het Vlaams Pleitgenootschap. Bij een dergelijke splitsing zou de bevoegd-heid van het Franstalig parket beperkt blijven tot Brussel 19. De Nederlandstalige instellingen blijven werken voor het hele arrondissement. Deze oplossing is te verkiezen boven een louter territoriale splitsing omdat in dat geval de Brusselse Vlamingen verweesd zouden achterblijven in "tweetalige" instellingen zoals we er nog kennen. Een soortgelijke remedie werd in 1984 al doorgevoerd voor de balie, en heeft ertoe geleid dat de betrekkingen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen merkelijk zijn verbeterd.

De Clerck kondigde echter kort nadien aan dat hij de taalwet inderdaad zal blijven toepassen, maar... pas nadat hij eerst gewijzigd wordt: in plaats van 2/3 tweetaligen zal het gerecht voortaan kunnen werken met 1/3, hetzij dus een bevestiging van de toestand die zijn voorgangers gecreëerd hebben.

Wellicht verkiest De Clerck zijn ambities voor het Belgisch premierschap niet op te offeren aan deze aftandse kwestie.

Socialisten laten Brussel stikken (1)

Louis Tobback, die op 11 juli de Brusselse Vlamingen de ezelsstamp gaf als zijnde "een verloren zaak", heeft er nu een fameuze bondgenoot bijgekregen in zijn strijd om de regionale BRTN-radiozender naar "zijn" Leuven over te hevelen. Niemand minder dan de Brusselse "vice-premier" Jos Chabert bepleitte de idee om in Brussel een openbare "stadsradio" op te starten. Zodoende kan de "Vlaams-Brabantse" berichtgeving "probleemloos" naar Leuven overgeheveld worden, zonder dat de Brusselse Vlamingen aan hun lot overgelaten worden. Tegen deze idee werd gereageerd door Guy Vanhengel (VLD), die ervoor waarschuwt geen initiatieven te nemen die de vervreemding tussen Brussel en Vlaanderen nog doen toenemen.

Voor Vanhengel is er geen behoefte aan nog een openbare radio in Brussel. De beschikbare middelen zouden beter worden geïnvesteerd om met een geschreven initiatief als Deze Week in Brussel uit de cocon van de 60.000 bekende Vlaamse gezinnen te breken door dit weekblad om te vormen tot een bus-aan-bus-blad.

Socialisten laten Brussel stikken (2)

Ruim anderhalf jaar hebben leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gewerkt aan een reeks aanbevelingen om het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel beter te ondersteunen. Dat is hoogstnoodzakelijk om de toestroom van anderstaligen efficiënt op te vangen. Het is evident dat daarvoor aanzienlijke middelen zullen moeten worden ingezet. Vlaams Onderwijsminister Luc Van den Bossche had de VGC-leden de nodige steun toegezegd...

Het adagium van zijn partijvoorzitter getrouw dat "Brussel een verloren zaak is", heeft de "flamingant" Van den Bossche beslist om de extra-omkadering in de Brusselse concentratiescholen te verminderen. Dit is over de Brusselse parlementsleden van meerderheid en oppositie "neergekomen als een koud stortbad". Brigitte Grouwels, Walter Vandenbossche, Jan Beghin (CVP), Michiel Vandenbussche (SP), Sven Gatz (VU) en Guy Vanhengel (VLD) gewagen van een administratieve" dwaling". De Vlaamse excellentie zal dan ook over de gang van zaken geïnterpelleerd worden in het Vlaams Parlement.

Socialisten laten Brussel stikken (3)

Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement en dus in theorie Eerste Burger van dit land heeft het bestaan op 11 juli in Brussel zowel de Brusselse Vlamingen als zijn eigen Parlement in de rug te schieten, door zich te distantiëren van de resolutie die een aantal voorwaarden koppelde aan het toekennen van stemrecht aan migranten, en die hij zelf nota bene mee had goedgekeurd.

Ook De Batselier wordt gerekend tot de "flaminganten" binnen zijn partij. In zijn discussienota over de staatshervorming, een intern partijdocument, merkt hij ergens op dat elke verdere communautarisering, waar hij voorstander van beweert te zijn, in Brussel op problemen zal stoten, "groter dan wij vermoeden". We mogen aannemen dat De Batselier hier alvast een voorsmaakje gegeven heeft van de "oplossing" die hij voor Brussel in petto heeft: na Egmont en Sint-Michiel volgt blijkbaar voor de meest toonaangevende socialisten de definitieve uitverkoop.

Veiligheid

De kranten van de VUM-groep mogen dan wel blokletteren dat 79% van de Vlamingen zich veilig voelen en tevreden zijn over de werking van de politie, in Brussel stijgt de criminaliteit, althans zeker in de metro: het aantal aanrandingen steeg met 7%, het aantal diefstallen met 81%. Alleen de zakkenrollerij is door een grotere politie-aanwezigheid in de metro in toom gehouden. Dat antwoordde minister Hasquin aan VB-raadslid Dominiek Lootens, en kan bevestigd worden door verschillende Meervoud-redactieleden, die dit "aan den lijve" ondervonden.

Opvallend bij de gegevens in de VUM-kranten, die afkomstig zijn uit een onderzoek in opdracht van minister Vande Lanotte, is dat voor Vlaanderen wel afzonderlijk melding gemaakt wordt van de 'regionale steden', maar niet van de grote steden in het algemeen, of van Brussel in het bijzonder.

Anti-Vlaams Anti-racisme

Het Front Antifasciste de Bruxelles kondigde aan de twee volgende jaren campagne te zullen voeren tegen het Vlaams Blok, en dit zowel in Brussel als in de "Périphérie". Het stoort Brigitte Grouwels "in niet geringe mate" dat de actie van het Front Antifasciste uitsluitend tegen een Vlaamse componente van de anti-democratie berust. In een open brief aan de organisatie roept ze in herinnering dat het Front National bij de laatste verkiezingen in Brussel 30.803 stemmen haalden (tegenover 12.057 voor het Vlaams Blok). Daarnaaast haalde de P.T.B. (stalinisten) 2.052 stemmen. Verder is er nog de groep-Bastien en Assault. Grouwels 'aarzelt' om het FDF te vermelden (144.0478 stemmen voor FDF-PRL) "alhoewel een partij die in Vlaanderen voor de Franstaligen rechten opeist die in Wallonië nooit werden toegestaan of zelfs uitdrukkelijk ontzegd werden aan de Vlamingen aldaar, misschien toch haar plaats heeft in deze opsomming."