Nummer 37Notice: Undefined variable: voornaam in C:\inetpub\wwwroot\meervoud\artikel.php on line 67

Notice: Undefined variable: achternaam in C:\inetpub\wwwroot\meervoud\artikel.php on line 67

"Er groeien idealen, de jeugd staat weer bereid" | mei - juni 1998


Kort genoteerd ( )<< Nummer 37

1 mei (1)

Als de SP de 1-meivieringen in het teken van de euro geplaatst heeft, dan was dat vooral in zijn communicatie naar buiten uit, in de officiële mededelingen. Daarmee kon de partij meteen aansluiten op de mediatieke belangstelling die er sowieso naar het eurogebeuren uitging. Uiteraard werd geen enkele inspanning geleverd om de vele vraagtekens die men bij de euro kan plaatsen op economisch, sociaal en democratisch vlak kritisch te beantwoorden. Het is vooral een kwestie "de militanten te overtuigen". Op lokaal vlak was van de hele euro-stemming, die nationaal werd opgeklopt, dan ook niets te merken, laat staan dat militanten zich zouden tooien met de europropaganda, die de SP onder meer in De Morgen liet afdrukken. In Molenbeek althans bleef het thema totaal onaangeroerd, behalve in een pamflet dat door de Brusselse partijfederatie ter beschikking werd gehouden.

Wat vooral opviel was de fletse toon, het gebrek aan innerlijke overtuiging dat sprak uit de toespraken. Zo was ABVV-voorman Karel Gacoms alleen ècht strijdvaardig in zijn uitvallen naar het Vlaams Blok. "Door onze actie bij Renault hebben wij geen overwinning kunnen boeken, maar wij hebben ervoor gezorgd dat onze militanten hun fierheid bewaren en niet uit verbittering bij het Vlaams Blok terechtkomen." Gacoms wees de SP-politici op hun verantwoordelijkheid: het feit dat er nauwelijks schot komt in de wetsvoorstellen die de bruuske beleidsopties van multinationale ondernemingen, zoals de verhuis van Renault, aan banden moeten leggen, weegt zwaar. Ook brak hij een lans voor de 34-urenweek. Maar de voornaamste uitdaging van de dag was toch 's avonds met méér in Vilvoorde aanwezig zijn dan het Vlaams Blok 's namiddags.

1 mei (2)

Dat Vlaams Blok verzamelde ergens in een uithoek van Vilvoorde (de omgeving van de Renault-site was voor de partij verboden terrein) en na een korte tocht door een randverkaveling kwam de Vlaggenparade, waarin een honderdtal al dan niet geroyeerde vakbondsactivisten (in de karakteristieke rode, groene en blauwe plasticjasjes), prominent opstapten, aan op het terrein van het kasteel van Drie Fonteinen. Vijftienhonderd Vlaamse leeuwen klauwden naar het podium dat was getooid met een gigantische affiche 'Vlaams Blok: Vlaams belang', en vanwaar de slogans over de koppen donderden. Eerste doelstelling was zonder twijfel het ABVV te jennen - "het Vlaams Blok is de grootste arbeiderspartij" - en verder werd er georeerd tegen alles wat de Vlaamse welvaart in de weg staat: de corrupte regering, de rotte vakbondstop, de hoge loonlast, de Walen en niet in het minst de vreemdelingen. Ook de euro moest het ontgelden, maar zoals de rest van het betoog miste dit verzet geloofwaardigheid. Een alternatief economisch programma staat niet op poten. Daarentegen werd het veiligheidsthema van stal gehaald, en zo werd er nog in een hogere versnelling gescholden op de falende rechtstaat, politie en justitie.

1 mei (3)

De jongerenorganisaties van VLD, VU en SP hadden het idee opgevat om met een fakkeltocht die zelfde avond nog door de straten van Vilvoorde, de Vilvoordse lucht te zuiveren van de 'bruine smet'. Het initiatief werd zwaar overvleugeld door het ABVV dat hiervoor bussen had ingelegd en op tal van plaatsen had opgeroepen om hier op het appel te zijn. Spijts de aanwezigheid van behoorlijk wat Franstaligen (PS-voorzitter Busquin was een opgemerkte aanwezige) werd het streefdoel van Gacoms, om het Vlaams Blok getalmatig te overtreffen, door de dertienhonderd betogers niet gehaald.

Citaat

"Een neger die opgegroeid is in de jungle van Afrika, die zijn eigen oorlellen uittrekt tot op de grond, die zijn eigen haar insmeert met koeidrek om leden van het tegenovergestelde geslacht aan te trekken, kan worden getraind om onze blanke gebruiken over te nemen, doch deze zal nooit voldoen aan onze standaard daar onder andere zijn herseninhoud nu eenmaal kleiner is."

"De negercultuur is niet alleen verschillend van de blanke cultuur, het is ook een minder geavanceerde cultuur, en ten opzichte van de blanke cultuur INFERIEUR. De inferioriteit van de negercultuur is het gevolg van de fysieke inadequaatheid van het negerbrein op het gebied van abstracte concepten."

Uit: Verbondberichten van het NSV-Gent. Verantwoordelijke uitgever: voormalig NSV-praeses Dieter Van Parys (ook aangehaald in Gazet van Antwerpen, 27 februari 1998).

Niet zonder enige trots meldt het Taal Aktie Komitee (TAK) in het jongste nummer van Doorbraak (ledenblad van de VVB) dat het op 12 maart jl. deelgenomen heeft aan de Gentse NSV-betoging "Vlaanderen laat Brussel niet los", waar de overheersende slogan was "linkse ratten, rolt uw matten".

Commentaar overbodig.

Alexandra

Onlangs liet Alexandra Colen nog eens van zich horen. In een lezersbrief aan De Standaard gaf ze er Janmaat en zijn kornuiten van de extreem-rechtse Centrumdemocraten flink van langs. Volgens Colen heeft Nederland immers geen nood aan een 'rechts-nationale' partij. Onze noorderburen hebben al een conservatieve partij die er een strakke moraal op nahoudt. Nederland is een onafhankelijk land, en behoeft geen onafhankelijkheidsstrijd meer. Wat er met de Friezen moet gebeuren, zal Colen wel worst wezen.

Indien Colen in Nederland zou wonen, dan zou ze helemaal niet voor extreem-rechts stemmen, ook niet wanneer de Nederlandse variant van de Vlaamse actiegroep Voorpost het voor het zeggen zou krijgen. Duidelijke taal is dat wel. En zeggen dat een aantal partijgenoten, waaronder opperheerser en taalvirtuoos De Winter, reeds heel wat ondernomen hebben om de Nederlandse geestesgenoten vooruit te helpen. Er zal met Colen weer eens een hartig woordje gesproken worden.

Alexandra Colen - in de meer levenslustige kringen binnen het Blok noemen ze haar wat meesmuilend 'de kampioen van het fatsoen' - is zeker niet aan haar proefstuk toe. Een aantal jaren geleden kwam ze reeds in botsing met de partijtop wegens gedurfde uitspraken in diverse kranten. Zo nam ze afstand van het Franse Front National en kwam ze o.a. in de Financieel-Economische Tijd naar buiten met een ultra-liberale visie op de sociale zekerheid. Ze werd toen door haar eigen partij gecounterd en moest haar woorden inslikken.

Colen vertegenwoordigt binnen het Blok de extreem-puriteinse strekking. Ze is veel meer conservatief dan Vlaams-nationalist. Binnen haar partij doen er hardnekkige geruchten de ronde dat ze tegen de volgende verkiezingen met een eigen partij zou opkomen. Sommigen beweren dat er volgens haar binnen het Blok te veel 'bestiale' en 'hedonistische' uitwassen aanwezig zijn, die van de partij een 'lustobject' willen maken. Colen voelt zich 'in het kruis getast' en zou met een radicale scheurlijst willen opkomen die extreem-rechts van het tweede Vaticaans Concilie staat.

Friends of Flanders

Het gaat goed met Vlaanderen. Er is veel geld te investeren! Veel geld om het imago te promoten bij allerlei mensen. Dit moet uiteindelijk Vlaanderen ten bate vallen. Reden genoeg dus voor onze Government of Flanders om werk (en geld) uit te delen aan de vele bureaus die alles weten van marketing en aanverwante disciplines.

Zo verscheen onlangs een grappige advertentie in The Bulletin - het Engelstalige weekblad voor nieuwkomers en vooral voor wie na twintig jaar verblijf in dit land nog altijd geen Nederlands wil leren. Maar voor die 60.000 lezers is het toch belangrijk dat het Engels perfect is. Daarom werd Meervoud attent gemaakt op enkele storende fouten in een korte promotionele Flanders-tekst.

Het woord vreemdeling - en daar gaat het over, want die mensen willen zich nog altijd niet integreren - wordt vertaald als foreigner. Jammer, want 'foreigner' in het Engels is zeker niet het juiste woord en is bijna een scheldwoord. Wie gebruikt nog het woord gastarbeider? Vlamingen tegen de bloody foreigners? Als je iemand uitscheldt gaat hij niet automatisch meer willen weten over Vlaanderen.

Ook minder gelukkig was het gebruik van de term Flemish Belt zoals in de zin "The Festival of Flanders makes plenty of room for the Flemish Belt and Brussels". Al té letterlijk in het Engels: men verstaat werkelijk een 'riem'. De andere grammaticale en stilistische fouten laten vermoeden dat de aanpak wel amateuristisch zal blijven, althans van de vzw 'De Rand' en de goed gesubsidieerde CVP-vriendinnen van de Friends of Flanders. Enkel de kostprijs van zo'n advertentie in The Bulletin is niet zo amateuristisch: 65.000 fr zonder de 13.650 fr BTW. Het zou leuk zijn om te weten hoeveel de advertising en de lay-outkosten. Voor dat geld zou men veel lessen Nederlands kunnen geven aan mensen die het nodig hebben. Maar dat zijn wellicht niet onze kapitaalkrachtige euro-inwoners van de Flemish Belt. En: besides they don't play cricket and croquet for Friends of Flanders...

Spoor

Naar jaarlijkse traditie verplaatst een eminent Lid van het Vlaams schepencollege (vulgo: regering) zich op elf juli naar la douce France om de Vlaamse renner in 'de Tour' op de beste (83ste?) plaats te bekronen met een Gulden Spoor. Traditioneel belast Leo Peeters, berucht wielertoerist, zich met deze zware taak.

Wellicht is het de heer Dehaene, compromissenzoeker en futiliteitenbezweerder, ontgaan welke snode plannen de Vlaamse minister wel zou kunnen hebben. Heeft hij er al eens over nagedacht wat de institutionele gevolgen zouden kunnen zijn als de eerste Vlaming naar de naam Frank Van den Broucke, uit Ploegsteert, luistert, en het aandurft dit juweel in ontvangst te nemen?

Tweede ID-dag

Op 16 mei had de tweede grote meeting van ID21 plaats. De TV-journaals hadden het over een 250 aanwezigen. Daaronder mensen uit de culturele wereld als acteur Werther Vander Sarren en Robert Mosuse.

De persconferentie in de aanloop van deze tweede 'ID-dag' was opnieuw een schoolvoorbeeld van heldere communicatie. Vincent Van Quickenborne sprak de profetische woorden: "We zien ID21 als een bindmiddel voor paars". Of ID21, samen met de Volksunie, dan een soort D'98 naar Nederlands D'66-model zou worden? "Dat model plant je niet zomaar over naar Vlaanderen", meende Bert Anciaux. "Voor mij staat paars gelijk met een echt vernieuwend beleid dat de mensen centraal stelt."

Juist! De mens centraal stellen. Maar hiermee sluit men enkel GAIA-militanten uit. Wat de concrete prioriteiten van ID21 zijn is nog steeds niet duidelijk.

D'66 als voorbeeld?

Sinds de recente catastrofale verkiezingsnederlaag van D'66 is het iets moeilijker geworden om de links-liberale partij als voorbeeld te nemen voor de verdere ideologische en organisatorische ontwikkeling van de Volksunie. Toch is dat lange tijd de bedoeling geweest van een beperkte groep mensen binnen de VU en de Volksuniejongeren. Op gevaar af een resem lezersbrieven te veroorzaken vermelden we toch maar voormalig VUJO-voorzitter Sigurd Vangermeersch en zijn Brusselse entourage. Het is dezelfde groep onvoorwaardelijke Anciaux-aanhangers die nu enthousiast voor ID21 supportert. En het was onder andere die groep die (terecht) reageerde toen ene Jaak Gabriëls de VU liet degenereren tot een soft-liberale bourgeoispartij à la D'66.

En de VU?

Al deze ingewikkelde wereldverbeterende operaties hebben uiteraard hun effect op de VU. De Vlaams-nationale partij deed het nochtans een tijdje beter. Nadat de verkiezingsklip van '95 was genomen waren er een aantal beter geïnspireerde momenten zoals de Nationale Conventie en het Democratiecongres van vorig jaar. Dat bepaalde mensen uit de VU-top zich steeds geroepen voelden om de ingenomen standpunten in de media af te zwakken werkte weliswaar contraproductief, maar had geen nefaste gevolgen op lange termijn. Belangrijker was dat goed werkende parlementsleden als Geert Bourgeois, Annemie Van de Casteele, Fons Borginon, Chris Vandenbroeke en Kris Van Dijck de VU opnieuw geloofwaardigheid schonken als ernstige oppositiepartij. Op dit moment heerst enkel verwarring rond de VU. Zal de partij bijvoorbeeld haar independentistisch programma, door de basis goedgekeurd op het verkiezingsconcres in '95, overboord gooien om samen te gaan met ID21? En wat met al die andere allianties en verkiezingsstrategieën? Blijft de grote liefde met de vroegere VLD-boeman bestaan? En wordt het in Brussel nu effectief een VU-ID-Agalev-kartel?

ID21-geld

"De leden van de ID21-top staken elke 50.000 frank in het project. Vincent Van Quickenborne gebruikte de opbrengst van geslaagde beursbeleggingen. Anciaux haalde het bedrag naar eigen zeggen bij zijn schoonvader" (De Standaard, 12 mei). Dat een senator zelf geen 50.000 frank zou kunnen ophoesten, lijkt ons erg ongeloofwaardig.

Scheiding

Wie de huidige stafhouder van de Mechelse balie, Ludo Kools een beetje kent, neemt met verbazing kennis van het enthousiasme waarmee hij zich ontpopt heeft tot een van de herauten van de splitsing van de Belgische orde van advocaten. Tot voor zijn stafhouderschap was de 'Vlaamse zaak' een ver-van-zijn-bed-show die hem hoogstens een meewarig lachje kon ontlokken. Maar sinds hij samen met Franstalige ambtgenoten in één organisme moest fungeren liggen de zaken heel anders. Met andere Vlamingen was hij van mening dat de advocatuur zich meer op het publieke forum moest begeven: zeker in een tijd dat de justitie in het centrum van de aandacht stond, en terecht bevraagd werd, kon een open intern debat en maatschappelijke stellingnamen niet uitblijven.

"Wij hebben vastgesteld dat de benadering van maatschappelijke thema's verschillend is, of men dat nu graag heeft of niet, in Nederlands- en Franstalig België. (...) Als een Vlaming een voorstel deed, werd dat onmiddellijk afgeschoten. Dat is toch niet meer serieus? (...) Over alle belangrijke kwesties liep de scheidingslijn tussen Vlamingen en Walen", zo verklaart Kools aan het blad Intermediair. "Het is dus niet de bedoeling de nationale Orde gewoon op te splitsen en verder te doen op de oude manier. Ons idee is dat de 'Nieuwe Orde - inside joke - ook democratisch georganiseerd wordt, met rechtstreekse verkiezingen. Wij spiegelen ons onder meer aan het Nederlands model: mensen die voor langere tijd verkozen worden, omwille van wat zij doen en denken, niet voor de gezelligheid of om hun carrière in schoonheid te besluiten. (...) Wij willen veel meer dan vroeger naar buiten komen. De advocatuur heeft zich in het verleden al vaker schuldig gemaakt aan pleinvrees. Wij hebben ons nooit, of veel te weinig, opengesteld voor kritiek en discussie. Dat is een van de zaken die wij dringend veranderd willen zien. In het bestaande bestel kan dat niet."

Giftige Morgen

De liberale krant De Morgen heeft in zijn editie van 13 mei weer eens een fraaie demonstratie ten beste gegeven van haar geraffineerde methodes om ook het meest sociaal geïnspireerde Vlaams-nationalisme verdacht te maken. Slachtoffer is deze keer VU-parlementslid Chris Vandenbroeke. Deze 'wetenschapper' (let op de aanhalingstekens van DM) zou de minister van Gezinsbeleid geïnterpelleerd hebben over zijn beleid tegenover de zorgwekkende nataliteit in Vlaanderen uit bezorgdheid om de toekomst van het 'Vlaamse ras'. Andere wetenschappers (zonder aanhalingstekens) weten wel beter - De Morgen laat zorgvuldig na welkdanige bron te vermelden: er is al genoeg volk op de wereld, bovendien is de wereldgeschiedenis gemaakt door ontelbare migraties...

We kunnen aannemen dat De Morgen niet bekommert (sic) is om het voortbestaan van de Vlaamse natie. Wellicht moeten we wachten op het eerste verslag van de Koning Boudewijnstichting vooraleer De Morgen de nataliteitsproblematiek ernstig zal nemen.

Sportief succes voor Catalanen en Basken

En om te eindigen volgt nog een sportbericht.

Worden ze politiek nog steeds onderdrukt door Madrid, dan kunnen de Catalanen en Basken alvast op sportief vlak hun nationalistisch hart ophalen aan de goede resultaten van hun voetbalclubs.

Het Catalaanse Barcelona haalde de kampioenstitel binnen. Op de tweede plaats eindigde het nationalistische Atletico de Bilbao, een team dat enkel bestaat uit Baskische voetbalspelers en gecoacht wordt door de Frans-Baskische trainer Fernandez. Op de derde plaats eindigde Sociedad de San Sebastián. Pas op de vierde en vijfde plek vinden we de Madrileense clubs.

Vermelden we nog de verdienstelijke zevende plaats van het Galicische Celta de Vigo en dat Vitoria/Gazteiz naar eerste klasse stijgt.