Nummer 38


Nieuws uit het derde gewest en zijn rante omgeving | juni - juli 1998


(Euro-)Brussel-kroniek (Bernard Daelemans)<< Nummer 38

"Groene steek" op "beplante eiland"

De stad Brussel heeft haar Gemeentelijk Ontwikkelingsplan klaar, en dat zal de burger geweten hebben: folders in de bus, en info-sessies in de wijken moeten het transparant karakter van de besluitvorming aantonen. Transparant? Niet zo de Nederlandse versie van het eigenlijke document. VB-gemeenteraadslid Peter Lemmens nam het door en stuitte op ontelbare vertaalfouten. In feite is de hele tekst onleesbaar. Zo bijvoorbeeld hebben de "weergegevens" niets met het weer te maken, maar zou dit de vertaling zijn van "les biens repris", dus iets als "de gebouwen vermeld in". Volgens het woordenboek is een "peristaltisch" tracé "wormvormig", terwijl bedoeld wordt het "oorspronkelijk stadsweefsel". Men heeft het over de "Unie Europese" en over de "sector openbaar belge" en zelfs over het "Hoofd uitbeelding buitenlands tot U.E.", wat staat voor de "voornaamste buitenlandse afvaardigingen bij de EU". En dan zijn er nog volstrekt mysterieuze begrippen als "braaiend parkeren", "een groene steek", een "beplante eiland" en een "voortang". Geconfronteerd met al dat fraais antwoordde burgemeester François-Xavier de Donnea vaag dat hij de zaak laat onderzoeken.

Erepenning voor Leo Peeters

Diezelfde de Donnea en 'his masters voice' Manu De Rons, de 'Vlaamse' schepen van Brussel kregen de wind van voor vanwege minister Leo Peeters omwille van hun weigering Peeters op het Brussels stadhuis te ontvangen bij gelegenheid van de uitreiking van de erepenning Albert De Cuyper door het Vlaams Komitee voor Brussel (VKB). Peeters kreeg de prijs omwille van zijn optreden ten aanzien van de faciliteitengemeenten. Zijn 'Vlaamse weerbaarheid' moet volgens VKB-voorzitter André Monteyne de Brusselse Vlamingen tot voorbeeld strekken. De communautaire verhoudingen kunnen niet gebouwd zijn op onderdanigheid van de éne en arrogantie van de andere partij. Peeters veegde het Brussels stadsbestuur de mantel uit: "Blijkbaar is alleen een volgzame Vlaming een goede Vlaming. Dit is Brussel op zijn smalst, een wereldstad onwaardig". Peeters hekelde ook de houding van de faciliteitengemeenten die elk initiatief van de Vlaamse voogdij-overheid saboteren, tot nadeel van de eigen bevolking. Hij verwees daarbij onder meer naar het initiatief van de VDAB, die in alle Vlaamse gemeenten computerterminals laat installeren waar de werkzoekenden rechtstreeks vacatures kunnen inkijken. In de zes randgemeenten heeft men deze terminals noodgedwongen in de Vlaamse culturele centra moeten installeren.

Maingainville...

Nog een staaltje van de Brusselse bestuurscultuur is de brief die schepen Olivier Maingain aan het Brussels VVB-bestuur stuurde en waarin hij hen weigert infrastructuur ter beschikking te stellen voor de jaarlijkse 11-juliviering op de Oude Graanmarkt. Maingain, die uiteraard wel de jaarlijkse "Cortège" van de vereniging "Bruxelles français" in alle opzichten steunt, beroept zich voor deze weigering op 'eerder aangegane afspraken met andere organisaties'. De brief van de ediel is in het Frans gesteld, of wat dacht u?

Eén politie voor Brussel ? Ça jamais!

De absurde uitkomst van het octopusoverleg, waarbij in Brussel, ook de hoofdstad van de criminaliteit, alles bij het oude gelaten werd, toont aan hoe taai de machtswellust van de Brusselse francofonie, voor de gelegenheid vertegenwoordigd door Olivier Maingain himself, wel is. Alleen al voor het feit van deze status quo te aanvaarden verdienen de Vlaamse partijen, en VLD en VU in het bijzonder, zwaar gekapitteld te worden. Ze moeten achteraf niet komen klagen dat het Vlaams Blok in Brussel er beter van wordt.

Uiteraard hebben de Brusselse partijen achteraf ook begrepen dat zij daarmee een uiterst negatief signaal hebben gegeven. Op een onnavolgbare manier - Chabert gaf de aanzet - is men aan het werk getogen om voor Brussel een complexe tussenoplossing te zoeken. Waarbij het zaak is de indruk te wekken dat er ook in Brussel toch iets gebeurt, zonder dat er een wezenlijke machtsinlevering plaatsvindt.

Intussen lekte een rapport uit van de Algemene Politiesteundienst van Brussel, waarin Rijkswacht,, Gemeentepolitie en Gerechtelijke Politie vertegenwoordigd zijn. Daarin wordt ook de onwerkbaarheid van de 19 baroniën vermeld, en stelt men zeven interpolitiezones voor, die overeenstemmen met de reeds bestaande dispatchingzones. Dit voorstel werd bekendgemaakt en overgenomen door senator Leo Goovaerts (VLD), die in de zeven zones een voorafspiegeling ziet van zeven Brusselse fusiegemeenten. Minister Hervé Hasquin (PRL) heeft zelfs - ongetwijfeld zwaar tegen de zin van De Donnea - al verklaard dat een fusiedebat onvermijdelijk wordt.

Franstaligen in de rand: aanpassen of verhuizen

Dat is niet de stelling van één of andere Vlaamse extremist. Met name het Jetse ecolo-raadslid Didier Paternotte huldigde deze stelling bij zijn verzet tegen een motie die de gemeenteraad van Jette had willen goedkeuren om de onverdraagzaamheid van Vlaanderen tegenover de Franstaligen in de rand aan de kaak te stellen. "De Franstaligen die naar de rand verhuisden wisten waar zij aan begonnen. Zij moeten nu niet komen klagen", zo stelde het raadslid. De man werd prompt door het FDF-PRL voor Vlaams Blokker verweten. Het is dus niet allemaal kommer en kwel in de hoofdstad.

Files

De Vlaamse en Brusselse ministers van openbare werken, vervoer en ruimtelijke ordening, Eddy Baldewijns en Hervé Hasquin, sloten op 10 juni een 'mobiliteitsconvenant' af. Dit is een raamakkoord waarbinnen oplossingen tot stand kunnen komen voor de problematiek van het pendelverkeer van en naar Brussel. Veel concrete zaken komen er niet meteen uit de bus. Op korte termijn wil men komen tot een harmonisering van de tarieven tussen De Lijn, de Brusselse MIVB en de Waalse TEC. Het is ook de bedoeling dat de vervoerbewijzen van deze onderscheiden maatschappijen in Brussel op mekaars rijtuigen geldig zijn. Een tweede concrete stap is het inleggen van een pendelbus van de 'parking C' op de Heizel naar het metrostation 'Heizel'. Dit in afwachting van het aanleggen van grote parkings met aansluiting op het openbaar vervoer, waarover een studie besteld wordt. Tenslotte wil men de metrolijn 1A doortrekken tot aan het Vlaams ziekenhuis AZ-VUB in Jette.

Op langere termijn wil men de modaliteiten van de realisatie van het Gewestelijk Expressnet (GEN) bestuderen. Er is alvast een princiepsakkoord omtrent de financiering van één en ander: de investeringen in vaste infrastructuur (tramsporen e.d.) worden gefinancierd volgens het territorialiteitsprincipe. Voor de exploitatie wordt dan een 'gebruiksbelasting' betaald door de maatschappij die van deze infrastructuur gebruik maakt. Er is nog geen overeenkomst over de hoogte van deze gebruiksbelasting, zodat dit akkoord vooralsnog een lege doos is.

In het akkoord wordt met geen woord gerept over het taalaspect. Zoals bekend is het haast onmogelijk in de Brusselse trams en bussen in het Nederlands bediend te worden. In Vlaams-Brabant wordt gevreesd dat de openbare vervoersassen naar de hoofdstad nieuwe tentakels van verfransing zullen zijn. In ieder geval is het op dit ogenblik zo dat heel wat Vlamingen die in Brussel gaan wonen, dit hoofdzakelijk doen om van de files verlost te zijn.

Verkiezingsallianties

Volksunie, Agalev en SP schijnen wanhopig op zoek te zijn naar tactische allianties om de verkiezingen van 1999 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo goed en zo kwaad als het kan te doorstaan. Niemand durft zich wagen aan voorspellingen omtrent het aantal Vlaamse stemmen bij de volgende verkiezingsronde. De stadsvlucht en het aantal naturalisaties zorgen immers voor grote instabiliteit in het kiezerskorps, die haast zeker de Vlaamse lijsten zal treffen. Ter vergelijking: tussen 1989 en 1995 daalde het aantal Vlaamse kiezers van ongeveer 65.000 tot 56.000, wat leidde tot het verlies van één zetel op elf. (Ook het totaal aantal kiesgerechtigden daalde enigszins). Aangenomen wordt dat het Vlaams Blok via de kandidatuur van Johan De Mol het te verwachten verlies min of meer kan compenseren met Franstalige stemmen. Maar voorts kan deze partij uiteraard ook nog stemmen afsnoepen van SP en VU.

De gesprekken tussen Volksunie, Agalev en SP dateren niet van gisteren. Ruim een jaar geleden mondden ze al uit in een gezamenlijke prioriteitenverklaring over het stadsbeleid. Nu is er dus sprake van een kartel om samen naar de verkiezingen te trekken. Mathematisch kan de optelsom van de huidige stemmen van de drie partijen immers een zetel meer opleveren of het verlies van een zetel voorkomen. De patente nederlaag van de anti-Vlaams Blok-coalitie Antwerpen '94 houdt men kennelijk niet voor ogen. Toen behaalden VU en CVP samen een stuk minder stemmen dan elk apart. Alleen de onafhankelijke Anthonis viel in de prijzen.

Maar het rommelt in het huishouden. Konden Rufin Grijp (SP) en Anciaux sr. het goed met elkaar vinden, het is maar de vraag of SP'er Delathouwer het hele project ziet zitten. In ieder geval wil men bij de SP zeker niet dat Bert Anciaux de lijst trekt. Agalev, dat eigenlijk niets meer te verliezen heeft, aangezien het niet meer vertegenwoordigd is in de Brusselse raad, doet nukkig omwille van zijn goede banden met ECOLO. (Een Agalev-Ecololijst is evenwel onmogelijk omdat voor de Brusselse Gewestraadsverkiezingen taalgesplitste lijsten moeten ingediend worden).

Het is bovendien in het geheel niet duidelijk of ook ID21 nog zijn plaatsje moet krijgen. Om de knoop te ontwarren werden nu stadsplanoloog Christian Kesteloot en VUB- professor Kris De Schouwer (Belgische Progressieve Socialisten) ingeschakeld! Een BPS'er als 'informateur' voor het opstellen van een 'nationalistische' lijst in Brussel... Quo vadis, VU?