Nummer 47


Het hart gelucht | mei - juni 1999


"Ik ben géén bourgeois, en daar ben ik trots op" (Jaak Peeters)<< Nummer 47

Voor iemand die tot 'een van de grootste denkers van de eeuw' wordt uitgeroepen, mag een tandje bijgezet worden op de intellectuele deugdelijkheidsschaal. Derhalve dienen de uitspraken van de heer van Istendael (Meervoud, april 1999) aan een zeer kritisch onderzoek onderworpen. Daarbij blijkt dat sommige van zijn uitspraken misschien toch niet helemaal voldoen aan de normen- tenminste niet aan de mijne. En hoewel een groot denker eens schreef dat 'een democratie zonder meningsverschillen verdacht(is) ', betekent dat nog niet dat àlle uitspraken binnen een democratie (of wat ervoor moet doorgaan) binnen de normen vallen en sommige ervan grote denkers dus onwaardig zijn.

'Hij (Ludo Abicht) had minstens kunnen opstaan...

Foei Geert ! In de middeleeuwen werden pestlijders de stad uitgejaagd. Een afschuwelijke praktijk, die deze vreselijke ziekte zo mogelijk nog ondraaglijker maakte. Alsof de lichamelijke pijn nog niet volstond: er moest nog eens psychische pijn bovenop, kennelijk. De mensen uit die tijd hadden voor dit soort 'apartheid' tenminste nog één verontschuldiging: ze hadden geen ander zelfverweer. Maar wij , mensen van de avond van de woelige twintigste eeuw, wij zijn beschaafd. Wij verwijderen zelfs geen AIDS-lijders uit onze samenleving. Zijn die jongens en meisjes van het VNJ dan nog erger dan pest- of AIDS-lijders misschien? Ik ben geen groot denker, maar een democratie die sommige groepen systematisch uit het maatschappelijk debat buiten wil sluiten door er zich van af te keren is ziek. In zo'n democratie wordt het debat gemeden - en dat debat is nu juist het kenmerk van de democratie.

Misschien hééft hij dat al gedaan, maar dan is het mij niet bekend: ik wacht op de oproep van de heer van Istendael om elk contact met de extremisten van het FDF-PRL voortaan 'als de pest' te mijden. Bij mijn weten eist het VNJ - vooral bestaande uit onwetende knapen en dito maagden - geen hele stukken Waals grondgebied op. Dat doen de anderen, mutatis mutandis, helaas wèl.

Ludo Abicht mòcht niet opstaan op de OVV-meeting. Trots en vol zelfverzekerdheid mòest hij zijn progressieve Vlaamsnationale strekking vertegenwoordigen. Opdat iedereen weten zou, dat de Vlaamse ontvoogding niet alleen aan rechts behoort. En opdat het maatschappelijk debat evenwichtig zou zijn. En dáárom was het zijn verdomde plicht op de OVV-meeting ostentatief aanwezig te zijn.

Het project van Ludo Abicht

Oh neen, mijn waarde Geert: Abichts project beperkt zich helemáál niet tot de integratie van immigranten in de Vlaamse maatschappij. Hoe zou dat ook? Als Ludo's bekommernis niet alleréérst naar die Vlaamse maatschappij zelf zou uitgaan, waarom zou hij zich dan om de integratie druk maken? Een doordenkertje overigens voor onze nieuw-Belgische bourgeois van het slag van Reynebau c.s.

En schreef Ludo Abicht niet zelf dat wie een goed internationalist wil zijn, eerst een goed nationalist moet zijn? Een nogal prozaïsche manier om te zeggen dat wie niet éérst zorgt voor stevige grond onder de voeten, de wijde wereld voorlopig maar beter vergeet.

Vreemd is dat, die selectieve achting voor delen van Ludo Abichts project. Niet alleen bij onze vriend Geert van Istendael trouwens: het gaat om een curieus soort koudwatervrees bij een stuk van onze Vlaamse elite - wel degelijk 'Vlaamse', al lopen de koude rillingen bij sommigen onder hen over de rug als ze dat woord ' Vlaams' zelfs maar hóren. Alles is goed, als het maar niet zweemt naar Vláámse autonomie. Vreemd, inderdaad. Want overal is de bevrijding een hoog goed, waarvoor zelfs het opofferen van levens geoorloofd is. Overal, maar niet in Vlaanderen. Vreemd. Zou het dan toch waar zijn dat zelfs intellectuelen er niet in slagen hun sentimenten het zwijgen op te leggen?
Foei, Geert.

Mag ik even?
Waarom zou 'links' het terrein aan 'rechts' overlaten als het gaat om de Vlaamse ontvoogding - en niet alleen de Vlaamse ontvoogding? Als er één staat is die het product van kleine luiden is, van de werkmens zoals dat zo romantisch gezegd wordt, dan is dat de Vláámse. Wie blies de eerste IJzertoren op? De veiligheidsdiensten van Uw Belgisch staatje, nietwaar? Als er thans al sprake is van enige Vlaamse autonomie - over een staat kunnen we nog steeds niet spreken - dan is dat uitsluitend dank zij de onbaatzuchtige (jawel) inzet van tienduizenden simpele, naamloze militanten. En die simpele zielen hebben dat gedaan tégen de machten in, tégen het establishment, tégen het kapitaal en tégen kerk, hof en La Belgique in. En helaas tégen een stel intellectuelen in, die kennelijk liever voor de conservatieve veiligheid van het establishment kozen, dan moedig partij te kiezen voor het verknechte volk. Een puur volkse bedoening dus is die Vlaamse staatsvorming , hetgeen niet bepaald gezegd kan worden van de vestiging van 't Belgikske. Nog in november 1832 trok maarschalk Gérard met een Frans leger Antwerpen binnen. 90.000 krijgsknechten had hij bij. Zelfs voor hedendaagse normen een groot leger. Belgische onafhankelijkheidsstrijd? Laat me lachen !

En toch.
Als dat door niemand ooit gevraagde Belgikske in het geding komt of zijn voortbestaan zelfs maar in enigerlei mate bedreigd zou kunnen worden, worden onze Nieuwe Belgen wild en is de meest elementaire logica niet langer aan hen besteed.
Foei, Geert.

En wat Ludo Abicht verder betreft: hij wil Vlaanderen inschrijven in het concert van de volkeren. Zou er honger zijn om één viooltje meer in dat wereldconcert? En waarom mag de Vlamingen niet toekomen, wat de Denen, de Noren en de Tjechen wèl toegevallen is? Zijn de Vlamingen wellicht wat ... minderwaardig? Of ben ik echt té cynisch?

Zeg niet dat Ludo een klein - Vlaams etnisch natiestaatje voor ogen staat. Ooit was hij in Nijmegen student. Zoals schrijver dezes is Ludo heelnederlands, of hoe noemt men dat ook weer...

We leven samen met de Franstaligen

Dat is een waarheid als een koe. Er valt echt niet aan te twijfelen: we leven samen met de Franstaligen in één land. Alleen: de manier waarop roept wel wat bedenkingen op. Zoveel zelfs, dat zelfs de lankmoedigste Vlaming zich soms moet inhouden om niet beginnen te vloeken.

Want dat samenleven stelt, voor zover ik kan zien, niet zo heel veel voor. Oh ja: we hebben de doden nog niet in rijen naar de kerkhoven gedragen. Maar of dat een verdienste is? Weet U: ik heb een dochter * die enkele jaren terug opgenomen werd in een 'tweetalig' Brussels ziekenhuis. De hoofdverpleegster was inderdáád tweetalig. Van de geneesheren sprak er niet één méér dan wat gebroken Nederlands. Dàt voor mensen die tot hun 25 jaar school liepen in een land, waar de meerderheid Nederlandstalig is. Onwil, heet dat, onwil, en niets anders. Moeten wij daar echt één land mee vormen, beste Geert? Eén land, samen met een gemeenschap, die het presteert de hoofdstad van de andere gemeenschap vrijwel te denationaliseren, en dan in de buitenwereld nog te gaan verkondigen dat deze laatste gemeenschap een stel fascisten is, omdat ze niet nog méér grondgebied wil laten denationaliseren?

Noem je dàt 'samenleven', Geert? Ik ben bang dat ik het met U niet eens zal zijn, want over 'samen - leven' heb ik echt àndere denkbeelden... Met de beste wil van de wereld: een land waarin de ene gemeenschap voortdurend op het oorlogspad is om de andere morzels grond te ontwringen, dat is geen land. Dat is een gevangenis.

En weet je wat nog het ergste is van alles?
Dat er dan nog intellectuelen rondlopen die ziende blind zijn, en die dit territoriaal en menselijk kannibalisme goed willen praten. Om toch maar tegemoet te komen aan hun sentimentele hang naar dat Belgikske. Want als één van de beide gemeenschappen eruit trekt, het tergen en pesten eindelijk beu, dan is het met dat dingetje dat 'België' heet uiteraard meteen afgelopen. En dàt mag dus niet. Sentimenteel kan ik dat begrijpen. Intellectueel niet.
Foei, Geert.

Foei ook, omdat het onfatsoenlijk is om de Vlaamsgezinden, die het na 170 jaar eindelijk beu zijn, uit te schelden, in verdacht gezelschap te plaatsen - of aan zulke dingen mee te helpen, door Abichts aanwezigheid op de OVV-meeting te bekritiseren, of door alvast het francofone discours niet overal tegen te spreken waar daartoe de gelegenheid is. In je boeken schrijven dat de Franstaligen braaf moeten zijn, overtuigt ons niet langer, beste Geert. Je weet goed genoeg dat jouw aansporingen geen enkele invloed op het gedrag van de Francofonen hebben. Ik althans merk daar niks van. Maar zoals gezegd: je weet het zelf ook wel. Jouw aansporingen zijn slechts een schaamlapje, een héél kleintje maar, en d'er zitten verdorie grote gaten in. Want iedereen wéét dat je de woorden aan het adres van de Franstaligen slechts spreekt, om jezelf een odium van evenwicht en matigheid aan te meten. Je weet zelf goed genoeg hoe het Franstalige discours luidt: de Vlamingen zijn etnische nationalisten, minstens even erg als Milosevic, fascisten en racisten, omdat ze het aandurven de Franstaligen dwars te zitten in hun beschavingsopdracht die erin bestaat om overal hun superieure Franse cultuur te brengen. Bovendien zijn het dwaze boeren, die Vlamingen, omdat ze niet meteen hun dialect inruilen voor dat sublieme instrument dat het Frans toch wel is. Uitslag van een Fins wetenschappelijk onderzoek. Ook aan U bekend. Zonder twijfel.

Wat onderneem jij om de hoogheidswaan, de onverdraagzaamheid en de onoprechtheid van de Franstaligen in hun wereld aan de kaak te stellen? Jij, die als goede Belg deugdelijk tweetalig bent?

En vertel me eens: welke verdienste is er in hemelsnaam aan het samen blijven leven in één land, in zo'n situatie? Niets, dunkt me, tenzij schaapachtig ondergaan een 'verdienste' mag heten. Intellectuelen moeten in het verzet, schreef Albert Camus in zijn ' De Mens in Opstand'. Niets doen zou dus een verdienste zijn? Mij lijkt eerder het wél iets ondernemen verdienstelijk - maar dat zal wel een een hersenkronkel bij mij zijn.

En wat moet ik denken over het opzetten van het Frans tegen de Engelse dominantie? Gesteld dat dit mogelijk zou zijn, is het dan ook nog wenselijk om ertoe bij te dragen dat er nieuwe antagonismen ontstaan? En lijkt zulke operatie niet eerder op het bestrijden van Belial met Belzebub? Volgens Joost van den Vondel beiden duivels, als ik me goed herinner.
Intellectueel niveau?
Foei , Geert.

Hebben wij 'onze sociale zekerheid' aan de Waalse arbeiders te danken? Dat kan. Ik weet het niet. Maar als argument lijkt het mij niet zo indrukwekkend. Want dank zij de Vlamingen hebben de Walen een grote haven in Antwerpen. Maar ik denk niet dat zulks op hen zoveel indruk maakt. Het belet hen alleszins niet om de Vlamingen af te dreigen. Of om de Franstalige extremisten in Brabant te steunen. De windmolentechniek hebben wij aan de Syriërs te danken, geloof ik. Moeten wij dan maar één land vormen met de Syriërs? En onze goede patat is een vinding van de Inca's. Moet ik met de Inca's één land vormen? Ik wil wel, maar de Inca's zijn uitgestorven. Of zouden we dan niet beter eerst zien of we niet een wereldbond van vrije volkeren kunnen maken? En dàt is nu precies wat Ludo Abicht op het oog heeft. En zou er in Vlaanderen géén sociale zekerheid zijn gekomen, zonder de Walen? In héél West-Europa, overal een sociale zekerheid, behalve in Vlaanderen, omdat die niet met de Walen in één land wilden leven?
Kom nou, Geert!

Ik ben géén bourgeois

Ik vind geen steekhoudend argument om België wèl en Vlaanderen niet te verdedigen. Zelfs het argument dat ooit de Walen de Vlamingen onderhielden, houdt geen steek, zoals Professor Hannes bewees. En ik zei reeds dat ik niets zie in een klein-Vlaamse etnisch natiestaatje, maar dat ik droom van onze oude Nederlanden..

Maar België ? België is een franskiljons bourgeoisstaatje uit de vroege negentiende eeuw, gevestigd met behulp van een groot Frans leger, dat hier ten lande verbleef tot 1833. In Charleroi staat daar een groot monument voor. Wie belangstelling heeft, kan het gaan bewonderen. Wat dat bourgeoisstaatje met zijn 'élement Germanique' voorgehad heeft , hoef ik niet te herhalen. Dat weet ook Geert van Istendael.

Nog steeds stort het federale ministerie van Arbeid zijn terugbetalingen aan bedrijven in Vlaanderen door onder franstalige hoofding: 'Ministère de Travail, Rue Belliard..' Wel degelijk. Nog steeds. Nog steeds verbazen buitenlanders zich erover dat in Antwerpen géén Frans gesproken wordt. Wat alles zegt over het werk van de Belgische diplomatie in het buitenland.

Tegen dat onwillige, Vlaamsvijandige bourgeois-establishment hebben wij, Vlaamse nationalisten, een Vlaamse volksstaat gemaakt - of we zijn daar volop mee bezig. Dit Vlaanderen is eindelijk een staat die we zèlf gemaakt hebben.Een product van eigen bodem, van onze eigen handen. Zonder legers, zonder kapitaal. Zonder bloedvergieten. Dat is ònze verdienste - niet die van u, beste Geert. Je kunt van ons nog véél leren.

Ik ben maar een gewone intellectueel. Helemaal niet een van de grootste denkers van deze eeuw. Ik acht het mijn plicht de democratie te verdedigen door telkens weer kritisch te zijn en tegen elk establishment in het verzet te gaan - het Vlaamse inbegrepen . Vraag me dus niet aansluiting te zoeken bij dit onvlaamse bourgeoisstaatje.
Ik bén geen bourgeois. En daar ben ik trots op.

* Authentiek. Ik heb er zelfs drie.