Nummer 130


Document | oktober 2007


Open brief van Jef Turf aan het ABVV (Jef Turf)<< Nummer 130

Aan Anne Demelenne, Algemeen secretaris ABVV
en aan Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV

Geachte kameraden,

Ik ben meer dan vijftig jaar lid van het ABVV (via de ACOD, later de BBTK), deels in Wallonië, deels in Vlaanderen. Ik heb altijd deelgenomen aan de solidariteitsacties van het ABVV en ben actief geweest in alle vormen van eisenstrijd van de vakbond.
Het is dan ook met spijt in het hart dat ik me verplicht voel deze brief te schrijven.
Jullie vragen mij de petitie "Red de solidariteit" te tekenen, in overeenstemming met de campagne voor het behoud van België die het ABVV reeds geruime tijd voert, bijvoorbeeld door middel van "De Nieuwe Werker".
Jammer dat de leden van het ABVV nooit de gelegenheid hebben gehad deze optie van de leiding te bespreken. Ik ben het namelijk totaal oneens met uw campagne, en zou dit grondig beargumenteerd hebben moest ik daar als lid de kans toe gehad hebben. Ik ben namelijk overtuigd dat de onafhankelijkheid van Vlaanderen en Wallonië een goede zaak zou zijn voor beide volkeren, inzonderheid de werkende bevolking. Bovendien is het een elementair recht van elk volk zijn lot in eigen handen te nemen.

"We willen niet dat er nieuwe muren worden opgetrokken tussen mensen, tussen regio's en tussen landen" zegt de petitietekst.
Maak dan dat de huidige muren worden gesloopt, door samen te leven als volwassen, onafhankelijke volkeren, die niet zoals nu voortdurend en op alle gebied met elkaar in de clinch liggen, die geen wafelijzerpolitiek nodig hebben om in goede nabuurschap naast en met elkaar te leven.

"We willen niet dat het solidariteitsbeginsel wordt vervangen door wedijver en egoïsme. Wie wordt er beter van als mensen tegen elkaar worden opgezet?"
Dan moeten jullie onverwijld ijveren voor de onafhankelijkheid van beide landsgedeelten, want vandaag triomfeert het egoïsme en vandaag worden de mensen tegen elkaar opgezet in dit België. Waarom zou er geen solidariteit kunnen bestaan tussen een zelfstandig Vlaanderen en een zelfstandig Wallonië? Het zou in beider voordeel zijn.

"Alles wat we vandaag in België hebben, is door Vlamingen, Brusselaars en Walen gezamenlijk tot stand gebracht".
Bedoelen jullie dat wat we bereikt hebben het resultaat is van de strijd van Vlamingen en Franstaligen tegen de heersende klasse? Daar kan ik mee akkoord gaan, maar waarom kan die strijd niet beter verder gezet worden in een zelfstandig Vlaanderen en een zelfstandig Wallonië? Beter zelfs, omdat de machthebbers geen spelletjes zouden kunnen spelen, zoals vandaag gebeurt, door Vlamingen en Walen systematisch tegen elkaar op te zetten en ondertussen de sociale verworvenheden terug te draaien in dit België?

"De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio's zijn pijlers van onze Belgische samenleving".
Lees ik goed? Kijk eens in uw eigen dossiers omtrent de toenemende verdieping van de kloof tussen rijk en arm in dit België.

"We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken".
Dit is een aloude eis, die vandaag helemaal niet verwezenlijkt is in dit België. Maar waarom zou dat niet kunnen in onafhankelijke staten?

"We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde, veilige leef- en arbeidsomstandigheden; waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is".
Datzelfde recht kan andere invullingen krijgen, naargelang de verschillende situaties en tradities van de gemeenschappen.

"We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen".
Ik dacht dat dergelijke gerechtvaardigde eis thuis hoort in het eisenpakket van de Europese vakbond en geldt voor alle volkeren, of niet?

"We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren".
Dit is wel een sterk afgezwakte eis. Diezelfde kans moet prioritair ook verzekerd worden welke ook de sociale klasse waartoe het kind behoort. In Vlaanderen, in Wallonië, en overal ter wereld.

"We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië wonen".
In dit België is de spreiding van de pensioenen vandaag een schande. Dit is weer geen regionaal probleem, maar een probleem van sociale klassen,dat zich in de meeste onafhankelijke landen stelt.

"Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing"
Kortom, wij willen solidariteit èn splitsing.

Tot zover mijn summiere opmerkingen bij uw oproep. Sta me nog één commentaar toe. Waarom schaart mijn vakbond zich solidair achter het front van de Belgicistische nationalisten, met aan kop koning, kapitaal en Franstalige bourgeoismiddens die heimwee hebben naar de periode dat zij Vlaanderen konden koloniseren? Die territoriale eisen formuleren tegenover Vlaanderen en die en passant onze hoofdstad willen annexeren?

Schier overal in de wereld zijn het de progressieve krachten die vooraan staan in de strijd voor de nationale onafhankelijkheid. Niet in Vlaanderen. De meest Vlaamse progressieven, waaronder de vakbond, laten de Vlaamse verzuchtingen naar zelfstandigheid volledig in handen van uiterst rechts. Wanneer morgen de splitsing toch komt, zullen zij geen plan hebben voor een democratisch, progressief en welvarend land.

En dan zal het donker worden in Vlaanderen! Het is nog niet te laat, maar het is hoog tijd!

Jullie zullen wel begrepen hebben dat ik uw petitie niet kan tekenen. Ik heb trouwens al een andere petitie getekend, maar dan wel voor Vlaamse zelfstandigheid.

Met kameraadschappelijke groeten,

Jef Turf